Condicions Generals de Venda

1. FINALITAT, DEFINICIONS I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

1.1. Propòsit.

Les presents Condicions Generals de Venda regulen les relacions entre HONEXT MATERIAL, SL (d'ara endavant, “HONEXT®"O el"Empresa”) i el Comprador dels seus Productes.

1.2. Definicions.

  • Empresa: HONEXT MATERIAL, SL
  • Comprador: qualsevol persona física o jurídica, o diverses d'elles que actuen conjuntament, que, actuant com a comprador (posible) o d'una altra manera, iniciï negociacions amb l'Empresa o arribi a un acord amb l'Empresa que impliqui el lliurament o subministrament de Productes. El terme comprador també inclou els successors, els cessionaris i els representants autoritzats.
  • PCS: Condicions particulars de venda que les parts poden acordar específicament per a una determinada transacció o conjunt de transaccions per a la compra i/o subministrament del Producte.
  • GCS: Els termes i condicions de venda aquí indicats. Part/s: Honext i el comprador.
  • Comanda: Ordre de Compra emesa pel Comprador, principalment mitjançant l'acceptació del Pressupost.
  • Cita: Proposta emesa per l'Empresa al Comprador amb una oferta per dur a terme una transacció de venda de Productes en determinats termes.
  • Productes: materials fabricats i subministrats per HONEXT® al comprador.

1.3. Àmbit d'aplicació.

Les CGC són contractualment aplicables a totes les ofertes, cotitzacions, comandes i vendes del Producte realitzades per l'Empresa, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin acordar específicament en cada transacció.

La confirmació per part del Comprador de (i) un Pressupost emès per l'Empresa, (ii) l'emissió d'una Comanda o (ii) la Venda de Producte acceptada per l'Empresa, en qualsevol forma, comportarà l'aplicació i acceptació automàtica de l'actual GCS. En conseqüència, les CGC s'incorporen tàcitament a l'Ordre, encara que no s'adjunten o es refereixin expressament.

El Comprador renuncia al seu dret a invocar el seu document de Condicions Generals en relació amb qualsevol Comanda que realitzi amb l'Empresa. Així mateix, queda exclosa l'aplicació de qualsevol altre terme implícit en el costum, l'ús i el comerç particular.

En cas de circumstàncies específiques, les parts podran acordar expressament les Condicions Particulars de Venda (PCS) d'una Comanda o d'un conjunt d'elles. L'esmentat PCS es farà constar en un document escrit signat per ambdues parts. El PCS s'aplicarà preferentment a les CGV i, en tot allò no regulat en el CP, s'aplicarà el que disposa les CGV.

2. PREUS I COMANDES.

2.1. Un cop el Comprador hagi informat a l'Empresa del seu interès a adquirir el Producte, l'Empresa emetrà un Pressupost que no serà vinculant, llevat que s'indiqui expressament que ho és.

Qualsevol sol·licitud de Cotització o altra documentació o mostres enviada al Comprador no vincularà l'Empresa fins que el Comprador hagi acceptat la Comanda.

El Pressupost enviat per l'Empresa especificarà, com a mínim, el tipus de Producte, la Quantitat i el Preu. Si es dóna una data de lliurament, s'ha de considerar com una data estimada. Aquesta cotització tindrà una validesa de quinze (15) dies.

2.2. El Comprador enviarà a l'Empresa la Comanda dels Productes per escrit (per correu electrònic o a través de la plataforma facilitada a aquest efecte), acceptant les condicions del Pressupost rebut. Un cop realitzada una Cotització, el Comprador no podrà cancel·lar-la unilateralment, ni total ni parcialment, llevat que sigui expressament acceptada per l'Empresa.

23. L'Empresa es reserva el dret de rebutjar una Comanda, així com de retirar una Cotització, sense assumir cap despesa o cost a favor del Comprador.

2.4. Si la confirmació d'una comanda és incorrecta, el comprador haurà de notificar-ho a l'empresa en un termini màxim de dos (2) dies. En cas contrari, s'entendrà que la confirmació de la Comanda és correcta i es tramitarà sense més canvis.

2.5. Qualsevol comunicació possible sobre acords particulars, ajustos addicionals, així com acords orals realitzats pels empleats, agents, representants o empreses filials de l'Empresa, només serà vinculant per a l'Empresa quan hagin estat expressament confirmats per escrit per part de la persona autoritzada que actuï en nom. de la Companyia.

2.6. El Comprador declara que tota la informació facilitada és correcta, per tant, si hi ha algun error en el lliurament de la Comanda com a conseqüència de la informació inexacta facilitada, l'Empresa no serà responsable, i el Comprador haurà d'assumir les despeses, els costos addicionals. i els danys causats.

2.7. El Comprador es compromet a prestar una assistència raonable a l'Empresa que li permeti complir la Comanda i altres obligacions contractades entre les Parts.

3. PREU I CONDICIONS ECONÒMIQUES.

3.1. Els preus de l'Empresa són Ex Works (Incoterms 2000) de l'Empresa, instal·lació de producció o magatzem segons el cas.

Els preus es detallaran en euros i no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), ni qualsevol altre impost indirecte, tarifa, taxa, aranceles o gravamen similar, ni qualsevol altra retenció que sigui aplicable segons la legislació vigent.


Per tant, l'Empresa afegirà al preu de la Comanda les tarifes corresponents segons la legislació aplicable establerta. Si hi ha fluctuacions en els tipus de canvi entre divises, aquestes seran per compte i risc del comprador.

3.2. En conclusió, l'Empresa facturarà al Comprador d'acord amb la normativa legal aplicable, facilitant en cada factura el número de comanda associat i el preu final detallant els impostos, despeses i costos addicionals, si n'hi hagués.

3.3. Qualsevol reclamació del Comprador en relació amb una factura s'ha de fer en el termini de set (7) dies des de la data de recepció.

4. FORMA DE PAGAMENT I SEGURETAT.

4.1. L'Empresa emetrà la factura en els termes establerts en el Pressupost, que pot preveure la seva emissió; (i) en el moment de l'acceptació de la Comanda, (ii) en el moment en què el Producte surti de les instal·lacions de l'Empresa (iii) o en una combinació d'aquests o, (iv) en qualsevol altre moment acordat entre les Parts.

4.2. El pagament íntegre de la factura s'efectuarà d'acord amb els termes i instruccions de pagament indicats en la mateixa.

Llevat que s'acordi el contrari, el pagament s'efectuarà en un termini màxim de trenta (30) dies des de l'emissió de la factura mitjançant transferència al compte bancari que s'hi designi.

El pagament dins dels termes i condicions estipulats és un element essencial del conveni. El no pagament d'una factura a venciment donarà lloc a interessos de demora al tipus d'interès legal aplicable als deutes mercantils.

4.3. El Comprador està obligat a pagar tots els imports detallats a la factura i el Comprador no compensarà, retingurà o reduirà cap pagament (excepte qualsevol deducció o retenció exigida per llei i prevista a la pròpia factura). En qualsevol moment, l'Empresa pot optar per compensar qualsevol altre dret o recurs al seu favor amb qualsevol quantitat deguda pel Comprador.

4.4. En el cas que el Comprador incompleixi, total o parcialment, les obligacions aquí assumides, així com les detallades en la Comanda, o hagi estat declarat en fallida o hagi entrat en liquidació, o hagi embargat béns o drets i /o ha rebut reclamacions judicials o extrajudicials (si es produeix algun succés, si s'inicia un procediment, respecte al Comprador en qualsevol jurisdicció a la qual estigui sotmès que tingui un efecte equivalent als fets esmentats), estarà obligat a pagar immediatament les factures i reclamacions pendents a pagar a l'Empresa, sense que en aquests casos sigui aplicable la data de venciment pactada.

4.5. Si el pagament per part del Comprador no s'efectua d'acord amb les presents disposicions, l'Empresa tindrà dret: (i) a suspendre l'execució de les seves obligacions, (ii) a recuperar els béns i Productes que no s'hagin pagat, (iii) ) declarar resolt parcialment o totalment l'acord i/o acords assolits amb el Comprador, tal com estableix la clàusula 14.1., (iv) exigir el compliment estricte de les obligacions assumides i (v) tot allò anterior, sense perjudici d'altres drets. , accions i/o recursos que l'Empresa pugui tenir en defensa dels seus legítims drets i interessos.

4.6. El pagament de la factura per part del Comprador implica l'acceptació tàcita que el subministrament del Producte és conforme a la Comanda.

5. QUALITAT.

5.1. La qualitat dels Productes serà l'establerta en els documents d'especificacions tècniques previstos a la Comanda, publicats al lloc web o d'una altra manera disponibles al mercat (Fitxa de dades).

5.2. En el cas que els Productes no s'ajustin a les especificacions tècniques, el Comprador haurà de comunicar per escrit a l'Empresa, en un termini màxim de deu (10) dies, que els rebutja per no ajustar-se al que va ser sol·licitat. Un cop transcorregut el termini esmentat, si el Comprador no ha presentat cap objecció, els Productes s'entendran acceptats. Aquest termini no s'aplicarà als defectes o danys que fossin visibles en el moment de la posada a disposició del Producte, ja que en aquest cas, els defectes s'han de revelar en el moment del lliurament. En tot cas, per acceptar la devolució dels Productes, el Comprador haurà d'haver-los emmagatzemat, en tot moment, en les condicions establertes en les seves especificacions.

5.3. Les parts acorden establir un marge de tolerància del 5%. Així, si un percentatge inferior al 5% dels Productes lliurats no s'ajusta a les especificacions tècniques ofertes, s'entendrà que tota la Comanda ha estat correctament lliurada i el Comprador no tindrà dret a reclamar per pèrdues inferiors a aquest percentatge.

En tot cas, en cas de devolució dels Productes per les causes indicades anteriorment, el Comprador assumirà tots els costos i despeses de la devolució.

6. QUANTITAT.

6.1. L'Empresa lliurarà la quantitat especificada a la Comanda, llevat que s'utilitzi el terme «aproximadament».

En el cas que s'especifiqui una quantitat amb el terme «aproximadament», això significarà que l'Empresa lliurarà al Comprador la quantitat corresponent i ajustarà l'import a pagar pel Comprador.

6.2. En el cas que la quantitat lliurada del Producte difereixi (a l'alça o a la baixa) en menys d'un 5% de la quantitat compromesa a la Comanda, s'entendrà que la Comanda ha estat correctament lliurada, sense perjudici que el Preu s'ajustarà al quantitat realment lliurada.

7. EMBALAJAMENT.

7.1. L'Empresa lliurarà el Producte degudament paletitzat i protegit. En la mesura del possible, l'envàs haurà de tenir una uniformitat adequada en relació al nombre de panells per paquet, tant pel que fa a la mida com al gruix del contingut, encara que els paquets poden variar en alçada ja que poden contenir menys panells. També poden contenir Productes amb mesures especials.

7.2. Qualsevol requisit d'embalatge especial que sol·liciti el Comprador s'ha de comunicar per escrit a l'Empresa, i el cost addicional es carregarà al Comprador i, en cap cas, serà reemborsable.

7.3. Per a cada enviament de Productes, l'Empresa proporcionarà un albarà on es detalla el número de comanda, la descripció, el codi (si n'hi ha) i la quantitat de Productes enviats.

8. MÀRQUETING.

8.1. Durant l'aplicació d'aquestes CGC, el Comprador ha de complir les directrius de marca establertes per l'Empresa (en el formulari proporcionat pel Comprador).

9. ENTREGA.

9.1. Llevat que s'acordi el contrari per escrit, l'entrega es farà fora de fàbrica per part de l'empresa, a les instal·lacions de producció o magatzem, segons el cas. No obstant això, es considerarà lliurat en el moment en què els Productes entren en poder del (primer) transportista o directament al Comprador.

9.2. L'Empresa compleix la seva obligació de lliurament quan posa els Productes, en les seves pròpies instal·lacions (fàbrica, magatzem, etc.), a disposició del Comprador, o del transportista. A partir d'aquest moment, el risc de pèrdua o dany de la mercaderia i del Producte passa a ser responsabilitat del Comprador.

El Comprador està obligat a comprovar en el moment de l'entrega del Producte, si el Producte o el seu embalatge presenta algun defecte o dany visible, en aquest cas s'ha de comunicar immediatament, en cas contrari s'entendrà que s'ha lliurat correctament. En la mesura del possible, el comprador es compromet a no rebre el producte defectuós. Per tant, el termini establert a la clàusula 5.2 no serà d'aplicació en el cas que el defecte o dany fos visible en el moment de la posada a disposició del Producte.

Quan els Productes s'emmagatzemen a petició del Comprador, el risc de pèrdua o dany d'aquests Productes recau exclusivament en el Comprador.

9.3. En base a l'anterior, les deficiències o danys de la mercaderia o dels Productes lliurats, així com del seu embalatge, que s'hagin detectat en el moment de l'entrega, hauran de ser indicats pel Comprador, per escrit, mitjançant la indicació oportuna a l'entrega. nota o full de lliurament o document de transport o factura adjunt als Productes. En cas contrari, si aquestes deficiències o danys no s'assenyalen en la forma esmentada, no s'admetran reclamacions. Els registres que conserva el Departament d'Administració de l'Empresa són determinants en relació a les reclamacions.

9.4. En el cas que el lliurament dels Productes sigui rebutjat sense causa justificada per part del Comprador, totes les despeses i altres costos associats aniran a càrrec del Comprador, llevat que s'acordi el contrari de manera prèvia i per escrit. En aquests casos, l'Empresa es reserva el dret de reclamar els danys addicionals incorreguts com a conseqüència de la no acceptació injustificada dels Productes, inclosos, entre d'altres, els costos d'emmagatzematge del Producte i els costos de devolució.

9.5. Els productes es poden subministrar en diversos lliuraments, sempre que es puguin facturar per separat. En aquest cas, el Comprador estarà obligat a pagar els Productes lliurats d'acord amb la clàusula tercera de les presents CGC.

9.6. Els terminis de lliurament establerts són tots aproximats, ja que l'Empresa no pot garantir la disponibilitat dels Productes en el termini estipulat. No obstant això, l'Empresa farà els seus millors esforços per complir els terminis de lliurament previst i mantindrà informat al Comprador de les incidències que es puguin produir al respecte. En conseqüència, els terminis i dates establerts per l'Empresa mai s'han de considerar com a terminis.

9.7. En cas de lliurament tardà, l'Empresa no estarà obligada a pagar cap indemnització o despeses al Comprador. No obstant això, si el retard en el lliurament és superior al previst a la clàusula 9.6., el Comprador tindrà dret a exigir que el lliurament es faci en un termini raonable. I en el cas que l'entrega també superi l'esmentat termini raonable, el comprador tindrà dret a desistir del contracte, llevat que el retard sigui imputable a causa de força major o cas fortuït (en aquest cas s'aplicarà la clàusula 11). .

9.8. Així mateix, l'Empresa no es fa responsable dels danys i/o pèrdues ocasionats pel retard en el lliurament del Producte per culpa del proveïdor i/o transportista.

9.9. Si el lliurament no es pot fer per circumstàncies imputables al Comprador, l'Empresa tindrà dret a carregar al Comprador totes les despeses i costos derivats del retard o no lliurament. En el cas que el lliurament del Producte s'hagués intentat una segona vegada i no s'hagués pogut realitzar per causes imputables al Comprador, l'Empresa tindrà dret a desistir de la Comanda sense que el Comprador tingui dret a reclamar cap quantitat. per això.

10. TRANSPORT I RISC.

10.1. Si el transport està gestionat per l'Empresa, inclosos els mitjans de transport, embalatge, assegurança, etc., i no es reben instruccions específiques del Comprador, ho determinarà l'Empresa actuant amb cura, i sense que l'Empresa assumeixi cap responsabilitat per l'elecció o per danys causats per un tercer. De la mateixa manera, les instruccions específiques ordenades pel Comprador en relació al transport, embalatge i assegurança només seran d'aplicació si el Comprador pot assumir els possibles costos, despeses i riscos que se'n puguin derivar.

10.2. Si les parts acorden que el transport serà a càrrec del Comprador, el Comprador serà responsable de tot el que pugui passar des de la disponibilitat del Producte. Així mateix, el transport dels Productes serà per compte i risc del Comprador, encara que el transportista requereixi que els albarans, albarans, albarans, etc., continguin la previsió que tots els danys i pèrdues relacionats amb el transport siguin a càrrec i risc de el remitent, llevat que s'acordi el contrari amb antelació i per escrit.

11. FORÇA MAJOR O ESDEVENIMENT FORTUIT.

11.1. Cap de les parts serà responsable de cap retard o incompliment de les seves obligacions en virtut de l'Acord com a conseqüència d'un esdeveniment de "força major" o "esdeveniment fortuït".

Per força major o esdeveniment fortuït s'entén tots els esdeveniments aliens al control de la part que es produeixin després d'haver subscrit les presents CGC i que no fossin raonablement previsibles en el moment d'entrar en les presents i els efectes dels quals no es puguin superar sense despeses injustificades i /o pèrdua de temps per a la part afectada, sempre que no hi hagi hagut negligència o culpa de la part afectada. Aquests esdeveniments inclouran, sense limitació, vagues, tancaments patronals, disputes laborals, actes de Déu, incendis, fallades de subministrament elèctric, desastres naturals, epidèmies, disturbis, guerres i accions governamentals.

11.2. La suspensió de les obligacions contractuals durarà mentre es mantingui la causa que va originar la força major. La part que pateix aquesta causa excepcional haurà de comunicar-ho immediatament a l'altra en un termini no superior a 48 hores des de l'aparició de la causa de força major o fortuït.

L'afectat prendrà totes les mesures i accions raonables per limitar o minimitzar les conseqüències d'aquest esdeveniment.

Qualsevol de les parts tindrà dret a rescindir l'Acord mitjançant una notificació per escrit a l'altra part si l'execució de l'Acord es suspèn per motius de força major durant més de tres (3) mesos. En aquest cas, cap de les parts serà responsable d'indemnitzar l'altra pels danys causats per l'incompliment de l'Acord.

12. GARANTIA I RESPONSABILITAT DEL PRODUCTE.

12.1. L'Empresa no atorga cap altra garantia sobre els Productes, expressa o implícita, incloses, sense limitació, cap garantia de comerciabilitat, adequació per a finalitats particulars, qualitat satisfactòria, utilitat o operativitat, excepte quan s'estableixi expressament o estableixi la llei.

12.2. S'aplicarà la normativa europea sobre la garantia de Productes per a la venda d'empresa a empresa. La normativa europea de protecció del consumidor no serà aplicable pel que fa als béns de consum, ja que no es compleixen els requisits per a això.

12.3. Els defectes del Producte s'entendran com a incompliments de les especificacions tècniques del Producte derivats d'una fallada en el seu disseny o fabricació. L'Empresa serà responsable dels danys i perjudicis que pugui tenir el Producte en els termes estipulats en aquestes CGA.

L'Empresa només serà responsable dels Defectes que apareguin en les condicions previstes a les especificacions tècniques del Producte.

12.4. Els productes defectuosos exclouran específicament, sense limitació, qualsevol producte:

(a) Quan el defecte s'hagi produït després que el risc s'hagi transferit al Comprador, és a dir, una vegada que el Producte s'hagi posat a la seva disposició. A títol enunciatiu, en els casos en què el defecte es produeixi com a conseqüència d'un transport, emmagatzematge, manteniment incorrectes, o sigui causat per l'aplicació, instal·lació, manipulació o alteració realitzada pel Comprador o per tercers.

(b) Quan el defecte és causat per un desgast normal.

(c) Quan no s'hagin emmagatzemat segons les directrius i recomanacions de HONEXT.

12.5. LA RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA ES LIMITARÀ ALS DEFECTES QUE APAREIXEN DANS LES SIS (6) MESOS DES DE L'ENTREGA. UNA VOLTA TRANSPARAT AQUEST PERÍODE, NO S'ACCEMARÀ PER AQUESTA CAUSA NO RECLAMACIONS O DEVOLUCIONS DE CAP TIPUS.

Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, l'Empresa pot establir límits als períodes de garantia de determinats Productes.

12.6. Si els Productes no compleixen les garanties anteriors, l'Empresa, a la seva opció, repararà o substituirà els Productes defectuosos, sempre que el Comprador notifiqui a l'Empresa per escrit d'aquesta no conformitat, abans de la finalització del període de garantia i en el termini màxim. un termini de deu (10) dies següents al descobriment de l'anomalia o defecte.

L'Empresa inspeccionarà en tot cas i prèviament, els Defectes ocasionats pels mitjans que consideri oportuns, sense que el Comprador pugui obstaculitzar l'actuació de les persones designades per la Societat per comprovar la no conformitat.

12.7. El Comprador serà responsable dels danys i perjudicis a tercers que es puguin ocasionar pel seu ús o aplicació del Producte. El Comprador ha d'exonerar l'Empresa de les reclamacions formulades per tercers derivades d'aquest motiu.

12.8. EN CAP CAS L'EMPRESA SERÀ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR, NI TERCERS, PER CAP DANYS INDIRECTS, PREVISIBLES O INCIDENTALS, INCLOSANT, SENSE LIMITACIÓ, LA PÈRDUA DE BENEFICIS, VALOR, INGRESSOS, INCORRIDA O CAUSADA PER EL COMPRADOR, FINS i tot pel comprador. SI L'EMPRESA S'HA AVISAT DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS.

12.9. EN CAP CAS, LA RESPONSABILITAT AGREGADA DE L'EMPRESA AMB EL COMPRADOR O QUALSEVOL TERCERO EN QUALSEVOL ACCIÓ O PROCEDIMENT PER DANYS DE QUALSEVOL TIPUS DERIVATS O RELACIONATS DE L'ÚS DELS PRODUCTES EXCEDERÀ EL 50% DE L'IMPORT TOTAL AGRADAT PER L'EMPRESA. L'EMPRESA COM A PAGAMENT DE PRODUCTES DEFECTUOSOS.

12.10. En tots aquells casos en què la Llei no permeti l'exclusió o la limitació de responsabilitat de la Societat, s'aplicarà el que disposa la legislació aplicable.

12.11. L'Empresa mantindrà una Assegurança de Responsabilitat Civil per cobrir els danys i perjudicis que es poguessin produir d'acord amb els termes establerts a la normativa aplicable.

13. RECLAMACIONS.

13.1. En cas de reclamació per Defectes, en els termes previstos a la clàusula 12, o per qualsevol altre motiu, el Comprador no podrà denegar la recepció dels Productes, i es compromet a acceptar-los i a abonar l'import corresponent tal com preveu el Tercer. clàusula.

13.2. Només es pot fer una reclamació sobre el Producte o la Comanda seguint el procediment establert per l'Empresa.

  • Les reclamacions sobre danys visibles causats durant l'enviament, o relacionades amb un lliurament incorrecte o incomplet, s'han d'indicar a l'albarà en el moment de la recepció i han d'estar visades pel transportista tal com estableixen les clàusules tercera i desena.
  • Les reclamacions per danys ocults s'han de comunicar en un termini de deu (10) dies des del lliurament del Producte, excepte en el que s'estableix a la clàusula anterior.

En ambdós casos, cal informar al Servei d'Atenció al Client de HONEXT® a través del següent correu electrònic: info@honextmaterial.com

13.3. La reclamació del Producte s'ha d'emmagatzemar a les seves instal·lacions i/o magatzem, sent per compte i risc del Comprador tots els danys i perjudicis en què puguin incórrer els Productes durant aquest període fins que hagin estat posats a disposició de l'Empresa.

13.4. El Comprador es compromet a no utilitzar, en cap cas, el Producte objecte de reclamació i a retornar-lo tal com s'ha lliurat. Així mateix, en cas de defectes en algun dels Productes inclosos a la Comanda, el Comprador només podrà reclamar i rebutjar els Productes realment defectuosos.

13.5. L'Empresa, en cas de reclamació per defectes o danys a un Producte, es reserva el dret de substituir, a la seva discreció, els Productes danyats, defectuosos o subministrats incorrectament, per Productes de la mateixa qualitat o similar, així com de fabricar els lliuraments correctes en el menor temps possible.

13.6. Davant de qualsevol reclamació presentada pel Comprador, l'Empresa podrà realitzar les visites i inspeccions que consideri necessàries per tal de comprovar les causes i conseqüències de la reclamació; així com, realitzar totes les proves que consideri oportunes i sol·licitar al Comprador la documentació necessària que acrediti aquests defectes.

13.7. Els Productes lliurats només es podran retornar a l'Empresa prèvia acceptació per escrit d'aquesta, i tots els costos de transport i els costos relacionats corren a càrrec de l'Empresa.

13.8. Els terminis establerts en aquest Acord són imprescindibles per al compliment del que s'hi recull.

14. PROPIETAT DE BÈNCIES I/O PRODUCTES. RESERVA DE DOMINIS.

14.1. El títol de propietat dels béns i/o Productes venuts i lliurats al Comprador romandrà a nom de l'Empresa, sempre que l'Empresa no hagi rebut el pagament íntegre, així com mentre no s'hagin rebut altres quantitats, impostos, tarifes, costos, interessos i/o multes que siguin aplicables i que el Comprador deu a l'Empresa. Fins que l'Empresa no hagi rebut el pagament íntegre del Preu dels Productes, així com de la resta de les sumes, el Comprador es compromet a emmagatzemar els Productes als seus magatzems separadament de qualsevol altre bé que pugui disposar, i ha de marcar el Producte indicant que és propietat de HONEXT®, i es compromet a mantenir el Producte en bon estat i a assegurar-lo davant els riscos que poguessin sorgir.

A més, l'Empresa té dret a exigir al Comprador que retorni el Producte impagat, i totes les despeses de transport i costos relacionats amb la devolució seran a càrrec del Comprador.

14.2. El Comprador no podrà interferir de cap manera ni modificar l'etiquetatge dels palets i/o embalatges en què es transporta el Producte, ni alterar la marca o qualsevol element que indiqui la titularitat o domini de l'Empresa del Producte, mercaderies i /o mercaderia.

14.3. Si el Comprador no retorna el Producte en la forma indicada, l'Empresa o qualsevol tercer que tingui dret a fer-ho, tindrà dret a entrar a les instal·lacions del Comprador (o altres instal·lacions on es trobi el Producte), per tal de recollir la mercaderia, els béns o el Producte, així com per dur a terme totes les accions que siguin necessàries per retirar el Producte. Totes les despeses i costos relacionats amb les disposicions aquí descrites seran per compte i risc del comprador.

14.4. Quan un Producte sigui venut pel Comprador a un tercer, abans d'haver adquirit la propietat d'acord amb el que s'indica anteriorment, s'entendrà que el Comprador ha venut el Producte sense tenir cap propietat sobre el mateix i estarà obligat a comunicar-ho a la Empresa d'aquesta circumstància, així com pagar immediatament el preu del Producte, les despeses i els costos incorreguts a l'Empresa.

14.5. L'Empresa té dret a suspendre el lliurament o el transport d'un Producte impagat.

15. UN CONVENI PER CADA ENTREGA.

Cada lliurament al Comprador de qualsevol Producte es considerarà un acord independent, independent i individual i, en el cas que hi hagi un incompliment en un o més lliuraments, no significarà que el Comprador no hagi de pagar les quantitats degudes per els Productes efectivament rebuts o poden compensar qualsevol quantitat llevat que les parts s'acordin el contrari.

16. NO PAGAMENT I INTERESSOS.

El Comprador estarà obligat a pagar interessos de demora sobre les quantitats degudes per demora, que seran el tipus Euribor més el 8%. Aquests interessos es meritaran diàriament des de la data de venciment fins al pagament efectiu de l'import total degut. El Comprador abonarà els interessos de demora juntament amb l'import vençut, així com la resta de despeses en què incorre l'Empresa per reclamar el deute.

17. IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ.

17.1. Independentment de qui faci les gestions pel que fa al transport de la mercaderia, el Comprador serà responsable de tots els costos, despeses, permisos, llicències i taxes a pagar per la càrrega i transport del Producte, així com, si escau, la persona responsable de tots els tràmits i declaracions relacionades amb l'exportació/importació del Producte.

18. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

18.1.L'Empresa conserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Producte i serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial en desenvolupaments del Producte realitzats pel Comprador en relació amb les CGV, i sobre tota la informació i documentació relacionada amb el mateix, inclosa, però no limitada, entre d'altres, al preu, llistes, informes, recomanacions, mostres, càlculs, fulletons, dissenys, croquis i dibuixos, producció, processos, sense que la transmissió d'aquesta informació o la venda del Producte atorgui al Comprador cap dret sobre aquests. propietat intel·lectual o industrial.

18.2. El Comprador està obligat a retornar o destruir aquestes dades a simple sol·licitud de l'Empresa, havent de pagar el transport i totes les despeses de qualsevol tipus per a la devolució.

18.3.L'Empresa, pel que sap, no és conscient que els Productes infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers. El Comprador haurà de comunicar immediatament a l'Empresa qualsevol acció i/o reclamació relacionada amb ella presentada, per la raó que l'ús dels Productes infringeix els drets de propietat industrial o drets d'autor de tercers.

19. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS.

19.1. El Comprador ha de mantenir, en tot moment, secreta i confidencial qualsevol informació obtinguda de l'Empresa, en el marc de la seva relació comercial, així com tota la informació (de la naturalesa que sigui) revelada amb el Comprador, els seus clients i socis o els seus comercials. activitats, així com acords i negociacions anteriors. L'ús d'aquesta informació només es permetrà per a l'execució de l'acord. El comprador aplicarà totes les garanties raonables (fins als estàndards més alts) per protegir la informació confidencial.

19.2. Així mateix, el Comprador s'obliga a mantenir la informació confidencial segura i a no revelar-la a tercers, inclosa la informació relacionada, però no limitada a, dades econòmiques, tècniques, comercials i comercials de l'Empresa que es derivin del contracte, excepte en el cas que aquesta informació esdevingui de domini públic. Així mateix, el Comprador es compromet a utilitzar aquesta informació única i exclusivament amb la finalitat de complir l'acord i ha de destruir o retornar a l'Empresa tota la informació confidencial en el seu poder després de l'execució de la comanda de la manera que s'indica a continuació.

19.3. El Comprador obligarà als seus empleats i agents a mantenir el més absolut secret respecte a tota la informació confidencial a què es refereix aquestes CGC i les activitats de l'Empresa. Aquesta obligació s'aplicarà tant durant la vigència del conveni, com després de la seva vigència per un període il·limitat.

19.4. El Comprador i/o els seus empleats, en finalitzar el contracte, retornaran a l'Empresa qualsevol informació o documentació en el seu poder (o destruir-la de manera segura a petició expressa de l'Empresa), a càrrec del Comprador.

19.5. Les parts es comprometen a complir amb totes les obligacions que els puguin correspondre en matèria de protecció de dades d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a al tractament de dades personals (GDPR) i a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

En aquest sentit, les dades personals que les Parts facilitin i facilitin en relació amb la relació comercial i les Comandes, seran tractades per cadascuna de les Parts com a responsables del tractament amb la finalitat de gestionar, desenvolupar i executar aquesta relació. Les dades recollides són imprescindibles per al desenvolupament de la relació contractual i es conservaran durant la durada de la relació i durant els anys necessaris per al compliment de les obligacions legals. No es cediran dades a tercers tret que sigui legalment requerit.

Les dades personals no seran cedides a tercers, excepte en aquells casos en què el tractament sigui lícit d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Els interessats les dades personals dels quals es recullin d'acord amb l'anterior, tenen dret a un dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, en els casos que sigui possible, oposició, limitació del tractament o portabilitat, així com a la retirada del seu consentiment, per escrit, adjuntant una còpia del DNI, passaport o qualsevol altre document equivalent que acrediti la seva identitat, respectivament, a:

  • El Comprador: Les dades facilitades a la Comanda.

20. DISPONIBILITAT.

En el cas que qualsevol disposició o disposició parcial d'aquests termes i condicions sigui invàlida, il·legal o inaplicable en qualsevol jurisdicció, es considerarà modificada en la mesura mínima necessària per ser vàlida, legal i irrefutable. Si aquesta modificació no fos possible, la disposició corresponent o la disposició parcial s'entendrà suprimida. Qualsevol modificació o supressió d'una disposició o disposició parcial d'aquest paràgraf no afectarà la validesa i l'execució de la resta de condicions.

21. RENUNCIA.

L'incompliment o el retard per part d'una part en l'exercici de qualsevol dret o recurs derivat d'acord amb els termes aquí previstos no s'aplicarà com a renúncia a aquest o a qualsevol altre dret o recurs. El seu exercici únic o parcial impedeix o restringeix l'exercici posterior d'aquest o qualsevol altre dret o recurs.

22. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Qualsevol controvèrsia o litigi relacionat amb l'execució de Comandes i Productes en general, així com els que es derivin d'aquestes Condicions Generals de Venda, es regiran i es construiran d'acord amb les lleis espanyoles i estaran subjectes a l'avaluació del Jutjats i Tribunals de Barcelona. El Comprador renuncia expressament a qualsevol altra legislació i jurisdicció que li sigui aplicable.

23. AVISOS.

Totes les comunicacions i notificacions es faran per escrit (per correu postal o certificat o per carta lliurada personalment) a les adreces següents:

a) L'empresa: info@honextmaterial.com

(b) el Comprador: Les Dades proporcionades a la Comanda.

Les notificacions s'entendran rebudes en el moment en què es detalla en el certificat i s'avisa en el rebut de lliurament.

24. CAUSES DE BAIXA.

24.1. L'Empresa tindrà dret a rescindir el present conveni de forma automàtica i sense notificació prèvia, en els casos següents:

(a) si el comprador presenta una sol·licitud de fallida i/o insolvència;

(b) el comprador esdevé insolvent;

(c) la cessió d'aquest contracte sense el consentiment exprés de l'Empresa;

(d) Incompliment dels acords de Confidencialitat, Protecció de Dades i Propietat Intel·lectual.

(e) el comprador s'enfronta a un procediment penal o ha estat declarat culpable per qualsevol motiu.

f) L'incompliment del que disposa la clàusula 25.

24.2. L'Empresa tindrà dret a rescindir el contracte com a conseqüència de l'incompliment notificant-lo prèviament al Comprador i concedint-li un termini de deu (10) dies per esmenar l'incompliment en qualsevol dels casos següents:

(a) impagament de la factura dels Productes adquirits en la data de venciment acordada;

(b) impagament de costos, despeses de recollida o enviament si són a càrrec del Comprador; així com els impostos o taxes que s'hagin de satisfer per llei o per aplicació d'aquest conveni;

(c) no recollir, per qualsevol motiu, els Productes adquirits dins del termini estipulat;

(d) qualsevol altre incompliment que pugui ser objecte de remei a criteri de l'Empresa.

Si, en el termini indicat, el Comprador no esmenes l'incompliment, l'Empresa podrà rescindir el present contracte sense més sol·licitud o notificació, i a més, l'Empresa tindrà dret a reclamar l'import degut, així com la indemnització de tots els danys i perjudicis. causada com a conseqüència del seu incompliment anterior.

24.3. El Comprador tindrà dret a rescindir el present acord comunicant-ho prèviament a l'Empresa i concedint-li un termini de 10 dies per esmenar l'incompliment incorregut, en qualsevol dels casos següents:

(a) Retard en el lliurament del Producte en més de 30 dies del termini màxim previst a la clàusula 9.7.

(b) Lliurament del Producte defectuós tal com s'estableix a la clàusula 12.

25. COmpliment.

25.1. L'empresa i el comprador procuraran que els seus treballadors, empleats, agents i subcontractistes compleixin totes les lleis, estatuts, reglaments i codis aplicables relacionats amb la lluita contra el suborn i la corrupció («Lleis contra el suborn») i l'evasió fiscal («antievasió fiscal»). Lleis"), juntament amb totes les lleis, estatuts, regulacions i codis aplicables relacionats amb la lluita contra l'esclavitud, el tràfic de persones ("Lleis contra l'esclavitud") i el treball infantil. Ambdues parts es comprometen a mantenir vigents durant la vigència d'aquest conveni les polítiques i procediments que garanteixin el compliment de la legislació indicada.

25.2. En cas d'incompliment de les polítiques anteriors, la part complidora podrà rescindir el present acord i qualsevol ordre en curs, prèvia notificació per escrit a la part infractora i, si s'escau, reclamar els danys i perjudicis que s'hagin produït.

Trobeu HONEXT

Obrir filtres

Ràdios: 50 km

Resultats